Cehennemin Çoğunluğu Kadın mı Olacak

Bu hadisi Buhari (Hayz, 6; Zekat, 44) ve Müslim (iman 122) de rivayet etmiştir. 

Bezzar’dan gelen rivayeti değerlendiren Heysemi, bunun sahih olduğunu söylemiştir.(bk. Mecmau’z-zevaid, 3/118).  Bu hadisle ilgili birkaç noktaya işaret etmekte fayda vardır: – Hz. Peygamber (a.s.m) bu sözü -sırf kadınları suçlu göstermek için değil-, onları sadaka vermeye teşvik ederken sarf etmiştir.  – Bu çokluk oranı, büyük bir yekun tutmasını gerektirmez. Cehenneme giden erkeklerden yalnız iki kadın fazla olsa, bu hüküm doğrudur.  – Hadiste, kadınların erkelerden daha fazla işledikleri iki suç tespiti yapılmış ve bunlar cehenneme giden kadınların sayısını daha da arttırmıştır. Bu suçlardan biri: Kadınlar çok lanetçidir/ulu orta insanlara, çocuklara, eşyaya, hayvanlara lanet okurlar. Diğeri ise, iyilik yapan insanlara , özellikle de kocalarına karşı çok nankördürler. Hayat boyu birilerinin iyiliğini görseler, bir an hoşlarına gitmeyen bir husustan ötürü, bütün o eski iyilikleri unutur görmezlikten gelirler. – Bu günkü dünyamızda, kadınların durumunu gördükten sonra bu hadisi anlamakta güçlük çekilmez diye düşünüyoruz.  – Her zaman kadınların oranı erkeklerden daha fazla olabilir. özellikle ahir zamanda doğanların daha çok kadınlar olacağına dair rivayetlerin işaretleri vardır. Bu istatistiki bilgiler doğrultusunda konuya bakıldığında, mesele daha da vuzuha kavuşmuş olur.